Hommerson Casino's

Algemene Spelvoorwaarden "MEGA KLAPPER”

Artikel 1: Definities

 

In deze Algemene Spelvoorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 

  1. aanbieder: "Hommerson Arcades B.V.”, gevestigd te (2586 BX) Den Haag aan de Gevers Deynootweg 1130B.
  2. website: de website www.hommerson.nl;
  3. deelnemer: de persoon die aanwezig is in de vestiging van Hommerson Casino’s en die door middel van het participeren aan het promotionele kansspel "MEGA KLAPPER”, een overeenkomst tot deelname sluit met de aanbieder.
  4. deelnameperiode: 1 augustus 2019 t/m 31 augustus 2019. De Mega Klapper (hoofdprijs) loopt van 1 september t/m 7 september 2019;.
  5. overeenkomst: de overeenkomst tot deelname gesloten tussen de deelnemer en de aanbieder;
  6. winnaar: de deelnemer die een prijs heeft gewonnen;
  7. deelname: het compleet invullen in inleveren van de uitnodiging in de vestiging conform de bepalingen in deze Algemene Spelvoorwaarden;
  8. vestiging: de vestigingen van Hommerson Casino’s.

 

Artikel 2: Algemeen

2.1. Deze Algemene Spelvoorwaarden hebben betrekking op de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 1 onder e van deze Algemene Spelvoorwaarden.

2.2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Spelvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Spelvoorwaarden onverminderd van toepassing. Partijen zijn alsdan gehouden om de niet rechtsgeldige bepalingen zodanig te wijzigen c.q. te vervangen door andere bepalingen, dat deze bepalingen bindend zullen zijn, welke wijziging c.q. vervanging dient plaats te vinden op een zodanige wijze dat de nieuwe tekst van de bepalingen een zo gering mogelijke afwijking van de oorspronkelijke bepalingen vormt en welke wijziging c.q. vervanging dient te worden geëffectueerd, rekening houdend met het doel en de strekking van deze bepalingen.

2.3. Deze Algemene Spelvoorwaarden en andere informatie met betrekking tot het promotionele kansspel "MEGA KLAPPER” is te vinden op de website, alsmede te verkrijgen in de vestiging.

Artikel 3: Termijn deelname

De mogelijkheid tot deelname aan het promotionele kansspel "MEGA KLAPPER.” bestaat van  1 augustus 2019 tot en met 31 augustus 2019. De actieperiode van de Mega Klapper vindt plaats van 1 september t/m 7 september. De trekking der winnaars, waarbij de winnaar aanwezig moet zijn om de prijs in ontvangst te nemen, vindt plaats op 31 augustus 2019 vanaf 20.00 uur. De trekking van de Mega Klapper om de hoofdprijs van €2500,- in ontvangst te nemen, vindt plaats op 7 september om 16.00 uur in de winnende vestiging die 31 augustus om 20.00 uur bekend gemaakt wordt.

Artikel 4: Doel promotioneel kansspel

Het doel van het promotionele kansspel "MEGA KLAPPER.” is het promoten van de organisatie "Hommerson Casino’s”.

Artikel 5: Spelregels

5.1. Deelname aan het promotionele kansspel "MEGA KLAPPER” is uitsluitend mogelijk voor bezoekers van de vestigingen van Hommerson Casino’s en met inachtneming van de minimum toegangsleeftijd zoals per vestiging staat aangegeven. Aan deelname aan het promotionele kansspel "MEGA KLAPPER.” zijn geen verdere kosten verbonden. 

5.2. Deelname geschiedt door het bezoeken van een vestiging van Hommerson Casino’s. De bezoeker ontvangt een toegangsbewijs..De deelnemer dient zijn/haar persoonsgegevens te noteren (voornaam, achternaam, geboortedatum, telefoonnummer en postcode) die overeen moeten komen met een geldig legitimatiebewijs. Het volledig ingevulde toegangsbewijs met geldige persoonsgegevens dient door de deelnemer gedeponeerd in de daartoe in de vestiging geplaatste bakken.

5.3. Alleen correct en volledig ingevulde toegangsbewijzen, waarbij de deelnemer zich tevens akkoord heeft verklaard met deze Algemene Spelvoorwaarden, zullen meedingen naar de prijzen.

5.4. Per persoon kan meerdere malen worden deelgenomen aan het promotionele kansspel "MEGA KLAPPER”, teneinde de winstkansen te vergroten.

5.5. De aanbieder behoudt zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname en/of te diskwalificeren, indien bij de aanbieder het vermoeden bestaat dat de desbetreffende deelnemer op enigerlei wijze handelt in strijd met deze Algemene Spelvoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de aanbieder of derden, zulks ter uitsluitende beoordeling van de aanbieder.

5.9. Als handelen in strijd met de Algemene Spelvoorwaarden wordt in ieder geval aangemerkt het invullen van onjuiste informatie, het inleveren van uitnodigingen ten behoeve van derden, het inleveren van uitnodigingen voorzien van gefalsificeerde persoonsgegevens.

5.10. Personen werkzaam bij de aanbieder, werkzaam bij een aan de aanbieder verbonden rechtspersoon, dan wel op enigerlei wijze verbonden bij de opzet of uitvoering van dit promotioneel kansspel, zijn uitgesloten van deelname.

5.11. Aanvullende spelregels worden op de website vermeld.

Artikel 6: Prijzen

6.1. Per vestiging zal onder alle deelnemers vier (4) winnaars worden getrokken. Vier keer een prijs van €250,-. De Mega Klapper is een eenmalige (1) prijs van €2500,-

6.2. De prijs is netto. De winnaar is over de gewonnen prijs als omschreven in artikel 6.1 geen (kansspel)belasting verschuldigd.

6.3. De prijs wordt uitsluitend toegekend aan de winnaar en is niet overdraagbaar.

Artikel 7: Prijsuitkering

7.1. Op 31 augustus  2019  zullen per vestiging onder alle deelnemers vier (4) winnaars worden aangewezen van de prijs. De trekking zal geschieden door middel van het handmatig trekken van een toegangsbewijs uit alle ingeleverde toegangsbewijzen. De trekking zal geschieden door een onafhankelijke derde. Op 7 september 2019 zal in de winnende vestiging onder alle deelnemers één (1) winnaar worden aangewezen van de prijs. Ook deze trekking zal geschieden door middel van het handmatig trekken van een toegangsbewijs uit alle ingeleverde toegangsbewijzen. De trekking zal geschieden door een onafhankelijke derde.

7.2 De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld. De winnaar moet bij de trekking aanwezig zijn.

7.3 De winnaar moet aanwezig zijn om de prijs in ontvangst te nemen. In het geval dat de winnaar niet aanwezig is in de vestiging, wordt een volgend toegangsbewijs getrokken.

7.4 De winnaar dient, alvorens tot prijsuitkering wordt overgegaan, aan de navolgende verplichtingen jegens de aanbieder te voldoen:

- het overleggen van een geldig legitimatiebewijs, zijnde een paspoort, identiteitskaart of een geldig Nederlands rijbewijs;

7.5 Het risico van de prijs als bedoeld in artikel 6.1 gaat over op de winnaar vanaf het moment dat de prijs fysiek is overhandigd aan de winnaar. De winnaar is zelf verantwoordelijk voor het gebruiken/bedienen/consumeren van de prijs. De aanbieder kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden. Het overhandigen van de prijs geschiedt door overhandiging van contanten, dan wel door storting op een rekening van de winnaar, zulks ter vrije keuze van de winnaar.

Artikel 8: Publicatie

8.1 Ten behoeve van promotionele doeleinden zal de winnaar worden verzocht mee te werken aan publicatie van de prijsuitreiking op de website van de aanbieder, alsmede door middel van publicatie in nieuwsbladen. Deze medewerking van de winnaar is volledig optioneel en het onthouden van toestemming heeft geen gevolgen op de rechten van de winnaar op de prijs.

8.2 Over de uitslag van het promotionele kansspel "MEGA KLAPPER.” wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 9: Gedragscode Promotionele Kansspelen

Het promotionele kansspel "MEGA KLAPPER” wordt aangeboden met inachtneming van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Artikel 10: Wet bescherming persoonsgegevens

10.1 Het promotionele kansspel "MEGA KLAPPER” wordt aangeboden met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens.

10.2 Opgegeven persoonsgegeven worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van uitvoering van het promotionele kansspel.

10.3 De gegevens van de deelnemer worden in geen enkel geval verstrekt aan derden.

Artikel 11: Vragen en Klachten

De deelnemer kan zich met vragen en/of klachten over het promotionele kansspel "MEGA KLAPPER” schriftelijk richten tot:

Hommerson Arcades B.V.: receptie@hommerson.nl o.v.v. "MEGA KLAPPER.”

Binnen een redelijke termijn na ontvangst van de vraag of klacht zal de deelnemer schriftelijk op de hoogte worden gesteld omtrent de afhandeling van deze vraag of klacht.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1. De aanbieder staat op geen enkele wijze garant voor de juistheid van de aan haar door de deelnemer verstrekte gegevens.

12.2. De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, zowel indirect als direct en van welke aard dan ook, ten gevolge van aan haar verstrekte (onjuiste) gegevens.

12.3. De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade of gebreken, zowel indirect als direct en van welke aard dan ook, veroorzaakt door, of enigerlei wijze verband houdende met (de toekenning) van de prijs of het gebruik hiervan. 

Artikel 13: Slotbepalingen

13.1. De aanbieder heeft het recht het promotionele kansspel "MEGA KLAPPER.” tussentijds te beëindigen en/of de spelregels van de promotionele actie te wijzigen (met uitzondering van wijzigingen ten nadele van de deelnemers), zonder dat hieruit enige aansprakelijkheid kan voortvloeien.

13.2. Op elke overeenkomst tussen de aanbieder en de deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechter in het arrondissement Gelderland.